Nikita Sergeyevich Khrushchev

phrases, quotes, aphorisms

Login ...